Ms:BCMBoK 3: Analisis Impak Perniagaan

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. BCMBoK 3: Business Impact Analysis BCMBoK 3: Analisis Impak Perniagaan Kumpulan Ilmu Pengurusan Kesinambungan Perniagaan 3 atau BCMBoK 3 memberikan jangkaan minimum kepada ahli profesional BCM dalam bidang Analisis Impak Perniagaan.
 • Melaksanakan proses analisis impak perniagaan.
 • Memahami prinsip dan skop proses BIA.
 • Menggunakan proses pelaksanaan BIA.
 • Memahami mekanisme pengumpulan data BIA yang ada.
 • Menentukan dan menggunakan mekanisme pengumpulan data BIA yang sesuai.
 • Mereka bentuk borang soal selidik BIA yang khas.
 • Mengumpul Maklumat BIA.
 • Mengenal pasti aktiviti yang menyokong Fungsi Perniagaan Kritikal (CBF) dan mengenal pasti pemilik.
 • Menentukan kesan gangguan terhadap setiap aktiviti/proses di seluruh organisasi yang boleh merosakkan reputasi, aset atau kedudukan kewangan organisasi.
 • Menentukan skala masa apabila gangguan bukanlah sesuatu yang boleh diterima dalam organisasi.
 • Menentukan keperluan utama untuk masa henti yang boleh diterima di seluruh organisasi.
 • Menentukan sikap saling bergantung dan sikap bergantung dalam organisasi.
 • Mengenal pasti rekod penting yang diperlukan untuk pemulihan.
 • Mengenal pasti dan mendokumenkan CBF, proses kritikal dan aplikasi kritikal.
 • Menentukan sumber kesinambungan.
 • Menyediakan maklumat sumber untuk menentukan atau mengesyorkan strategi pemulihan.
 • Mengenal pasti keperluan sumber dalaman dan luar untuk menyokong aktiviti.
 • Menentukan orang, teknologi dan sumber telefoni yang diperlukan dari semasa ke semasa untuk mengekalkan aktiviti perniagaan pada tahap yang boleh diterima dan dalam tempoh gangguan yang maksimum dan boleh diterima.
 • Mendapatkan Kelulusan daripada Pengurusan Eksekutif.
 • Mendapatkan kelulusan keperluan daripada pemilik proses.
 • Mengemukakan keperluan kepada pengurusan eksekutif dan mendapatkan kelulusan untuk menjadikan dapatan tersebut sebagai asas bagi menentukan strategi BC.

Istilah Berkaitan: Analisis Kesan Perniagaan.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)