Ms:Audit Dalaman

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Internal Audit Audit Dalaman ialah penilaian bebas dan penilaian berobjektif yang berterusan terhadap operasi organisasi oleh juruaudit dalamannya sendiri. Semasa audit dalaman, juruaudit dalaman akan menilai dan memantau pengurusan risiko, pelaporan dan amalan kawalan organisasi dan membuat cadangan untuk penambahbaikan.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)