Ms:Penyelaras BCM Organisasi

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to: navigation, search
1. Organization BCM Coordinator Penyelaras BCM Organisasi ialah kakitangan yang diberi tanggungjawab keseluruhan untuk menyelaraskan program BCM organisasi.

Istilah Berkaitan: Pengurus BC, Pelan Kesinambungan Perniagaan, Penyelaras Kesinambungan Perniagaan, kadang kala dirujuk sebagai Pengurus Projek BC semasa peringkat pelaksanaan projek.

Nota: Biasanya, orang yang dilantik ini ialah Pakar Bidang dalam Pengurusan Kesinambungan Perniagaan (BCM).



(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)