Th:การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCM)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. วินัยที่ทั้งองค์กรใช้ปฏิบัติ และกระบวนการจัดการในการ ระบผลกระทบที่อาร บุร ทจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามต่อองคก์กร

เพื่อพัฒนาความสามารถในการตอบสนองอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และชื่อเสียงขององค์กร


BCMBoK Competency Level
BCMBoK 0: BCM Fundamentals CL 1B: Foundation (BC)

(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)

Back to Thai BCM Glossary