Th:การวางแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search

1. องค์กรสามารถดำเนินงานการปฏิบัติงานทางธุรกิจที่สำคัญ (critical business functions - CBF) ต่อไปได้ภายในระยะเวลาที่ยอมรับได้ นับจากเกิดเหตุการณ์หายนะขึ้น. กระบวนการในการจัดการเตรียมการล่วงหน้า และขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเพื่อทำให้องค์กรสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน รูปแบบที่องค์กรสามารถดำเนินงานการปฏิบัติงานทางธุรกิจที่สำคัญ ( its critical business functions - CBF) ตอ่ ไปได้ภายในระดับที่กำหนด ไว้ในแผนBCMBoK Competency Level
BCMBoK 0: BCM Fundamentals CL 1B: Foundation (BC)

(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)

Back to Thai BCM Glossary