Th:เหตุภัยพิบัติ

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search

1. เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ทำให้ระบบและทรัพยากรไม่สามารถใช้ งานได้ หรือไม่สามารถเข้าถึงได้


2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด และคาดไม่ถึง ซึ่ง ก่อให้ เกิดความเสียหาย หรือสูญเสียอย่างรุนแรง


3. เหตุการณ์ใดก็ตามซึ่งทำให้พนักงานไม่สามารถเข้า ปฏิบัติงานทางธุรกิจที่สำคัญของหน่วยงานได้ อัน เนื่องมาจากไมส่สามารถเขา้าสูอ่อาคารทำาการได้ –ในระยะเวลาที่กำหนด(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)

Back to Thai BCM Glossary