คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM Steering Committee

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Revision as of 07:20, 29 July 2008 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
1. คณะกรรมการบริหารฯ ประกอบด้วย ผู้ตัดสินใจ1 ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและผู้ชำนาญการทางด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทำหน้าที่ดำเนินการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เรื่องการวางแผนเกี่ยวกับการเรียกคืนและดำเนินธุรกิจต่อเนื่องขององค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯ มีความแตกต่างจากคณะกรรมการบริหารโครงการโดยทั่วไป ซึ่งจะถูกยกเลิกไปเมื่อโครงการต่างๆ สิ้นสุดลง คณะกรรมการบริหารฯ จะคงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารฯ มีประธานเป็น ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งขององค์กร


BCMBoK Competency Level
BCMBoK 1: Project Management CL 1B: Foundation (BC)

(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)