Ms:Tadbir Urus Korporat

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Corporate Governance Tadbir Urus Korporat ialah sistem dan/atau proses yang dengannya Lembaga Pengarah dan Pengurusan Eksekutif organisasi dikehendaki untuk menjalankan dan melaksanakan akauntabiliti dan tanggungjawab undang-undang, moral, dan kawal selia mereka.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)