การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Business Continuity (BC)

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีเป้าประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร2 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายสำคัญ โดยการปกป้องกิจกรรมทางธุรกิจสำคัญต่างๆ ขององค์กรจากการเกิดการหยุดชะงักต่างๆที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน


BCMBoK Competency Level
BCMBoK 0: BCM Fundamentals CL 1B: Foundation (BC)

(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)