Ms:BCMBok1: Pengurusan Projek

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. BCMBoK 1: Project Management BCMBok1: Pengurusan Projek Kumpulan Ilmu Pengurusan Kesinambungan Perniagaan 1 atau BCMBoK 1 memberikan jangkaan minimum kepada ahli profesional BCM dalam bidang

Pengurusan Projek.

  • Mendapatkan kata sepakat daripada Pengurusan Eksekutif dan menetapkan jangkaan.
  • Menentukan asas bagi projek yang berjaya.
  • Menentukan dan menyampaikan keperluan untuk Perancangan BCM atau DR.
  • Menentukan jangkaan projek.
  • Mendapatkan komitmen yang sewajarnya dengan peranan dan tanggungjawab yang jelas.
  • Memilih wakil yang sesuai.
  • Mewujudkan pelan kerja yang berkesan dan garis masa yang realistik.
  • Membuat belanjawan berdasarkan anggaran keperluan sumber yang optimum.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)