Ms:BCMpedia

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. BCMpedia BCMpedia Glosari BCM Institute dalam Wiki atau BCMpedia menyediakan takrif untuk Ahli Profesional Kesinambungan Perniagaan dan Pemulihan Bencana untuk membantu mengurangkan kekeliruan, di samping menggalakkan pemahaman dan tafsiran yang sama apabila melaksanakan proses perancangan BCM.

Walaupun perkataan atau frasa yang ditakrifkan boleh mempunyai beberapa makna atau konotasi lain terutamanya dalam penggunaan dan tafsirannya, laman Wiki BCM Institute ini atau BCMpedia akan memberikan anda takrif yang paling hampir. Ia juga merupakan set takrif kesinambungan perniagaan dan pemulihan bencana yang menyeluruh kerana ia merangkumi kebanyakan takrif penting dari sumber lain. Glosari tersebut ialah sebahagian daripada kurikulum latihan BCM Institute.

Istilah Berkaitan: BCM Institute.(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)