Ms:Pengurusan Program

From BCMpedia. A Wiki Glossary for Business Continuity Management (BCM) and Disaster Recovery (DR).
Jump to navigation Jump to search
1. Program Management Pengurusan Program ialah satu fasa dalam Proses atau Metodologi Perancangan BCM. Ia bertujuan untuk:
  • Mengemas kini dan menyenggara pelan secara berterusan untuk mencerminkan perubahan keadaan dalam perniagaan.
  • Mengkaji semula dan mengaudit kesediaan dan kesempurnaan pelan.
  • Memastikan semua kakitangan yang terlibat dalam proses pemulihan memahami pelan pemulihan tersebut.
  • Membangunkan dan melaksanakan ujian dan latihan BC dan DR di peringkat lebih tinggi.
  • Mewujudkan budaya BCM dalam organisasi.
  • Mengurus keseluruhan program BCM atau DR.

Istilah Berkaitan: Proses atau Metodologi Perancangan BCM, Proses atau Metodologi Perancangan DR.


(Source: Business Continuity Management Institute - BCM Institute)